Navigation: <Root level>

CHƯƠNG 2: Phần hành hệ thống

 

  

 

2.1. Danh mục hệ thống

2.1.1. Danh mục về nhân sự

Các danh mục liên quan đến nhân sự như: chức vụ, chuyên môn, học vấn, trình độ, dân tộc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo, loại hợp đồng ... được dùng khi cập nhật danh sách nhân viên

 - Chức vụ: quản lý danh sách chức vụ của nhân viên như giám đốc, trưởng phòng, nhân viên

 - Chuyên môn: quản lý danh sách chuyên môn như kỹ sư CNTT, kế toán, quản trị kinh doanh

 - Học vấn: quản lý danh sách học vấn như 12/12, 10/12, 9/12

 - Trình độ: quản lý danh sách trình độ như trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sĩ

 - Dân tộc: quản lý danh sách dân tộc như kinh, tày, nùng ...

 - Quốc tịch: quản lý danh sách quốc tịch như Việt Nam, Mỹ, Anh ...

 - Giới tính: quản lý danh sách giới tính như nam, nữ, khác

 - Tôn giáo: quản lý danh sách tôn giáo như không tôn giáo, phật giáo, thiên chúa giáo ...

 - Loại hợp đồng: quản lý danh sách từng loại như ngắn hạn, dài hạn, không xác định

 

Mặc định trong chương trình đã xây dựng sẵn các danh mục này, bạn có thể sửa đổi bổ sung cho phù hợp với đơn vị mình. Hoặc trong quá trình cập nhật số liệu nhân viên ở phần hành quản lý nhân sự, bạn kết hợp bổ sung các danh mục này.

 

 

2.1.2. Danh mục về tiền lương

Ngạch công chức

Ngạch công chức là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức

Thông tin ngạch công chức gồm mã ngạch, tên ngạch, ghi chú liên quan đến ngạch này và được dùng khi cập nhật hợp đồng lao động.

 

Bậc lương

Bậc lương thể hiện các cấp bậc lương thuộc một ngạch cụ thể, tương ứng với một hệ số lương nhất định

Thông tin bậc lương gồm mã, tên bậc lương, ghi chú liên quan đến bậc lương này và được dùng khi cập nhật hợp đồng lao động.

 

Hệ số lương cơ sở

Danh mục hệ số lương cơ sở là một bảng các trường hệ số lương đã được định nghĩa sẵn, được dùng khi cập nhật hợp đồng lao động và làm cơ sở để tính lương.

 

Ghi chú: Trong danh mục hệ thống thì các tên trường hệ số đã được định nghĩa, còn khâu nhập hệ số thì sẽ được thực hiện khi bạn cập nhật hợp đồng lao động cho từng nhân viên (ở phần hành quản lý nhân sự)

 

 

Phụ cấp lương

Danh mục phụ cấp lương là một bảng các trường phụ cấp đã được định nghĩa sẵn, được dùng khi cập nhật hợp đồng lao động và làm cơ sở để tính lương.

 

Ghi chú: Trong danh mục hệ thống thì các tên trường phụ cấp đã được định nghĩa, còn khâu nhập phụ cấp thì sẽ được thực hiện khi bạn cập nhật hợp đồng lao động cho từng nhân viên (ở phần hành quản lý nhân sự)

 

 

Hệ số tính lương

Danh mục hệ số tính lương là một bảng các trường hệ số dùng để tính lương theo đặc thù tính lương của từng đơn vị, được dùng khi bạn xây dựng công thức tính lương theo đặc thù

 

Ghi chú: Trong danh mục hệ thống thì các tên trường hệ số tính lương đã được định nghĩa, còn khâu nhập hệ số sẽ được thực hiện khi xây dựng công thức tính lương (ở phần hành quản lý tiền lương)

 

 

Mức lương cơ sở

Danh mục mức lương cơ sở là một bảng các trường (chỉ tiêu) dùng làm cơ sở cho việc xây dựng bảng lương và tính lương

Ngày áp dụng: ngày bắt đầu áp dụng mức lương cơ sở

Lương cơ bản: Lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước

Lương áp dụng: Mức lương áp dụng tại đơn vị

Tỷ lệ BHXH: Mức tỷ lệ BHXH người lao động đóng

Tỷ lệ chi phí BHXH: Mức tỷ lệ BHXH đơn vị sử dụng lao động đóng

 

Ghi chú: Trong danh mục hệ thống thì các tên trường, chỉ tiêu đã được định nghĩa, còn khâu nhập các mức cơ sở này sẽ được thực hiện khi nhập lương cơ sở (ở phần hành quản lý tiền lương)