Navigation: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VIETSUN HR >

1.4 Thao tác với chương trình

 

  

 

Khi bạn thao tác khai báo hoặc cập nhật số liệu tương ứng một chức năng bất kỳ thì bạn thống nhất với quy ước của chương trình như sau:

 

Chương trình có các nút điều khiển (1) để bạn thực hiện các thao tác cơ bản như:

 

Thêm mới (Ctrl + N); Lưu số liệu (Ctrl + S); Sửa đổi (Ctrl + E); Xóa bỏ (Ctrl + D); Tra cứu (Ctrl + F); In số liệu (Ctrl + P)

Trường hợp ở màn hình chức năng đang làm việc có các nhóm danh mục ở bên trái và các đối tượng chi tiết trong danh mục ở bên phải thì:

(2) Để thêm, sửa, xóa các danh mục thì bạn đặt con trỏ vào danh mục cần thực hiện, rồi mới bấm nút điều khiển

(3) Để thêm, sửa, xóa các đối tượng chi tiết trong một danh mục thì bạn đặt con trỏ vào đối tượng đó, rồi mới bấm nút điều khiển