Navigation: <Root level>

CHƯƠNG 3: Phần hành quản lý nhân sự

 

  

 

Phần hành này giúp bạn thiết lập và quản lý cấu trúc tổ chức của đơn vị, mô hình tổ chức của doanh nghiệp, quản lý danh sách cán bộ nhân viên chi tiết theo từng thẻ như thông tin chung của cán bộ, hợp đồng lao động, quá trình công tác, quá trình đào tạo, khen thưởng kỷ luật.

 

Các bước thực hiện:

Thiết lập cấu trúc tổ chức

Cập nhật danh sách cán bộ nhân viên theo cấu trúc đã lập

Cập nhật thông tin cán bộ nhân viên theo từng ngăn hồ sơ

 

3.1. Thiết lập cấu trúc tổ chức

Chương trình được thiết kế cho bạn thiết lập cấu trúc tổ chức của các cấp theo mô hình cây nhánh với nhiều cấp độ, bạn hoàn toàn có thể thiết lập theo mô hình đơn vị của mình.

Bước thực hiện:

Từ màn hình chính, vào cửa Nhập số liệu -> Quản lý nhân sự

B1 - Khai báo tên của tổ chức

B2 - Đặt con trỏ vào tên tổ chức rồi nhấn nút "Thếm mới" để khai báo tên của nhóm trực thuộc

B3 - Tiến hành cập nhật tên và các thông tin của các nhóm phòng ban trực thuộc

 

 

Mã hiệu: Mã ngắn gọn của nhóm phòng ban

Diễn giải: Tên gọi của nhóm phòng ban

Ngày thành lập: Nhập ngày thành lập nếu có

Nhập các thông tin số điện thoại, fax, email, ghi chú cho mục đích lưu trữ và tra cứu lại.

 

Ghi chú: Đầu tiên bạn khai báo các nhóm phòng ban ở cấp trên trước, sau đó để khai báo các nhóm phòng ban cấp dưới trực thuộc thì bước 1 bạn đặt con trỏ vào cấp trên rồi mới bấm Thêm mới

 

 

Một số gợi ý về thiết lập cơ cấu tổ chức theo các mô hình như sau:

Mô hình 1: Công ty -> Phòng ban -> Tổ nhóm

 

Mô hình 2: Công ty/Tổng công ty -> Chi nhánh/Công ty con -> Phòng ban -> Tổ nhóm

 

 

3.2. Cập nhật danh sách cán bộ nhân viên

Chương trình thiết kế cho bạn cập nhật và lưu trữ danh sách cán bộ nhân viên gồm các thông tin chung về nhân viên và thông tin được thiết kế theo từng ngăn.

Bước thực hiện:

B1 - Đặt con trỏ vào nhóm phòng ban cần thêm nhân viên

B2 - Kích phải vào vùng chi tiết cán bộ và bấm Thêm mới

B3 - Tiến hành cập nhật thông tin nhân viên

B4 - Cập nhật thông tin nhân viên theo từng ngăn hồ sơ

 

 

 

Thông tin chung về nhân viên

 

Lần lượt cập nhập các thông tin cá nhân vào các ô tương ứng trên màn hình nhập như: mã cán bộ/nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email ... cho mục đích lưu trữ và lên các báo cáo

 

Ghi chú: Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi thông tin ở các ô chọn thì bạn bấm vào nút [...] bên cạnh để thực hiện, hoặc bạn cũng có thể vào Hệ thống -> Danh mục hệ thống để thực hiện.

 

Mã số thuế: là mã số thuế thu nhập cá nhân của nhân viên

Mã chấm công: mã chấm công của nhân viên, kết nối đến phần hành chấm công

Mã thẻ: mã thẻ chấm công

Ngày sinh: dùng để lên báo cáo như danh sách nhân viên, danh sách sinh nhật

 

Thông tin học vấn

Cập nhật các thông tin cơ bản về học vấn để lên các báo cáo đào tạo học vấn như danh sách học vấn, danh sách chuyên môn

 

 

Thông tin liên lạc

 

Cập nhật các thông tin liên lạc theo màn hình dùng để lưu trữ và tra cứu

 

 

Bước 4 - Cập nhật thông tin theo từng ngăn

Sau khi đã cập nhật các thông tin cơ bản và thông tin liên lạc chung về nhân viên, bạn chuyển sang bước 4 là cập nhật thông tin của nhân viên theo từng ngăn đã được thiết kế, bắt đầu từ ngăn "Quan hệ gia đình"

Các thông tin được nhập trong một ngăn có mục đích là lưu trữ thông tin và lên báo cáo có liên quan đến thông tin trong ngăn đó.

 

Quan hệ gia đình

Cập nhật các thân nhân trong gia đình có quan hệ với nhân viên như bố, mẹ, vợ, chồng ... có tác dụng xem tra cứu và lên báo cáo danh sách quan hệ gia đình.

 

Ghi chú: Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi thông tin ở các ô chọn thì bạn quay về Hệ thống -> Danh mục hệ thống để thực hiện.

 

 

Hợp đồng lao động

Cập nhật các thông tin về hợp đồng lao động theo như màn hình của chương trình để lên báo cáo danh sách hợp đồng lao động

 

 

Tài sản được giao

Cập nhật các thông tin về tài sản được giao nhận để quản lý theo dõi và lên báo cáo về tài sản

 

 

Quá trình lương

Cập nhật các thông tin về lương theo như màn hình của chương trình để lên báo cáo danh sách lương:

Chọn công việc mà nhân viên thực hiện, được khai báo ở phần hành hệ thống

Chọn ngạch công chức, bậc lương của nhân viên, được khai báo ở hệ thống

Nhập các hệ số lương và phụ cấp của nhân viên dùng cho mục đích tính lương

 

 

Bảo hiểm xã hội

Cập nhật các thông tin về Bảo hiểm để quản lý theo dõi và lên báo cáo danh sách bảo hiểm

 

 

Thu nhập

Cập nhật chi tiết từng lần thu nhập của nhân viên dùng để lên báo cáo danh sách thu nhập

 

 

Giảm trừ

Cập nhật chi tiết từng lần giảm trừ của nhân viên dùng để lên báo cáo danh sách giảm trừ

 

 

Quyết toán thuế

Cập nhật các khoản thu nhập tính thuế, thuế TNDN của nhân viên dùng để lên báo cáo quyết toán thuế TNCN

 

 

Khen thưởng

Cập nhật các thông tin khen thưởng như trên màn hình của chương trình dùng để theo dõi quản lý và lên báo cáo danh sách khen thưởng

 

 

Kỷ luật

Cập nhật các thông tin kỷ luật như trên màn hình của chương trình dùng để theo dõi quản lý và lên báo cáo danh sách kỷ luật

 

 

Đánh giá xếp loại

Cập nhật các thông tin đánh giá xếp loại như trên màn hình của chương trình dùng để theo dõi quản lý và lên báo cáo danh sách đánh giá cán bộ

 

 

Quá trình công tác trong/ngoài đơn vị

Cập nhật các thông tin về quá trình công tác của nhân viên dùng để quản lý và lên báo cáo về quá trình công tác

 

 

Quá trình đào tạo - chứng chỉ

Cập nhật các thông tin về quá trình đào tạo của nhân viên dùng để theo dõi quản lý và lên báo cáo danh sách quá trình đào tạo

Cập nhật các thông tin về chứng chỉ, văn bằng của nhân viên dùng để theo dõi quản lý và lên báo cáo danh sách chứng chỉ

 

 

Thông tin về Đảng

Cập nhật các thông tin về Đảng để theo dõi và lên các báo cáo danh sách chính trị, danh sách Đảng viên